โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม สพป.ขก.1
 
กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


no gift policy

 

no gift policy

More...
no gift policy

ยินดีต้อนรับ สู่รั้วม่วง-ขาว ชาวห้วยหว้าวิทยาคม

 

More...
ยินดีต้อนรับ สู่รั้วม่วง-ขาว ชาวห้วยหว้าวิทยาคม

โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ร่วมต้านทุจริต

 

More...
โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ร่วมต้านทุจริต

สืบสานงานบุญประเพณี

 

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้นทุกปีเพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

More...
สืบสานงานบุญประเพณี

ความเป็นเลิศด้านการกีฬา

 

More...
ความเป็นเลิศด้านการกีฬา

รวมพลังบ้าน วัด โรงเรียน

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
รวมพลังบ้าน วัด โรงเรียน

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   >>>ข้อมูลนักเรียน
   >>>ข้อมูลเขตบริการ
   >>>ข้อมูลครูและบุคลากร
   >>>ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   >>>ข้อมูลครุภัณฑ์
 
เอกสาร คู่มือ
    >>>ข้อมูลO-NET
    >>>ข้อมูล NT
    >>>ข้อมูล RT
    >>>แผนพัฒนาการศึกษา
    >>>ระบบควบคุมภายใน
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    >>>โรงเรียนประชารัฐ
    >>>โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    >>>โรงเรียนดีประจำตำบล
    >>>โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครอง ก่อนเข้าโรงเรียนและมาติดต่อราชการครับ

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      34 คน

สถิติเดือนนี้:   88 คน

สถิติปีนี้:        6661 คน

สถิติทั้งหมด: 27985 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

. วิสัยทัศน์ (VISION)

ภายในปี ๒๕๖๓ โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้วยนวัตกรรมรูปแบบการสอนแบบ BBL(ป.๑-๓) PBL (Problem-based learning และ Project based learning )ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ตามหลักการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย  (Stakeholders) และดำเนินการตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ  และวิถีความพอเพียงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

. พันธกิจ  (Mission)

๑.  จัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมี คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

๒.   มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน ( Lesson Study) และ รูปแบบการสอนแบบ BBL(ป.๑-๓) PBL (Problem-based learning และ Project based learning )

๓.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษาพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

๔.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู ได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การเป็นครู มืออาชีพด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน   ( Lesson Study)

๕. ส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ประสานความร่วมมือระหว่าง โรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  เพื่อร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ 

๖.  สถานศึกษาจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน 

๗.  สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

๘. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

๙. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๐. ส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียนด้านการไหว้ที่ถูกต้องสวยงาม

. เป้าหมาย  (GOAL)

        ๑.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

        ๒.  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ โดยใช้ นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน  ( Lesson Study) และ รูปแบบการสอนแบบ BBL(ป.๑-๓) PBL (Problem-based learning และ Project based learning )

        ๓.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษาพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

        ๔. ครู ได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การเป็นครูมืออาชีพด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน ( Lesson Study)

        ๕. สถานศึกษามีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ประสานความร่วมมือระหว่าง โรงเรียน ผู้ปกครอง  ชุมชน  เพื่อร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ 

         ๖. สถานศึกษามีหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน 

         ๗.  ผู้เรียนมีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

         ๘.  สถานศึกษามีการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

         ๙. สถานศึกษามีคุณภาพสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

        ๑๐. ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ด้านการไหว้ที่ถูกต้องสวยงาม
.  กลยุทธ์  (STRATITIC)

         ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

         ๒. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

         ๓. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

        ๔. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

        ๕. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

.  อัตลักษณ์

          "ยิ้มไหว้ทักทาย"

.  เอกลักษณ์

     "รูปแบบการบริหารงานทางวิชาการโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)และรูปแบบการสอนแบบ BBL(ป.๑-๓) PBL (Problem-based learning และ Project based learning )"

ไฟล์แนบ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้แต่ง :vision
เมื่อ :2021-10-19 10:38:49
ที่มา :./administrator-control/img/link_go.png